نقلی کد ۲۲۱ و ۲۲۲

کد: 221 و 222
سایز: 20 تا 30
رنگ: الوان
36 زوجی